belned

Materialen waar u op kunt vertrouwen... dat is BelNed

Algemene Voorwaarden

Op al onze leveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing. We zetten deze hier voor u op een rij. U kunt ze ook hier downloaden. 

Algemene voorwaarden
Van BELNED B.V. en Alva Glas (als handelsnaam van Belned) gevestigd te Raamsdonksveer.

Artikel 1 Definities
Verkoper: Belned B.V. en Alva Glas (als handelsnaam van Belned), de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Koper: de wederpartij van verkoper, de afnemer, de opdrachtgever.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen verkoper en koper.

Artikel 2 Algemeen
2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen verkoper en koper waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan door verkoper van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.
2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt, dat in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van verkoper en koper strijdig zijn de bepalingen in de algemene voorwaarden van verkoper prevaleren.
2.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Verkoper en koper zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen/Offertes/Prijzen
3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2 De door verkoper gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven. Verkoper is slechts aan de offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door koper schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd en op voorwaarde dat de in de offerte aangeboden materialen nog aanwezig zijn c.q. leverbaar zijn.
3.3 Indien een natuurlijk persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijk persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij – door ondertekening van het contract – daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de natuurlijk persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
3.4 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verkoper anders aangeeft.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor nabestellingen.
3.7 Levertijden in offertes van verkoper zijn indicatief en geven koper bij overschrijding geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.8 Overeenkomsten waarbij verkoper partij is, gelden eerst als gesloten nadat verkoper schriftelijk een order van koper heeft aanvaard c.q. de feitelijke levering af magazijn van de verkochte goederen door verkoper aan koper.
3.9 De prijzen in de aanbiedingen/offertes gelden voor levering af magazijn, in euro’s, inclusief inlaadkosten, exclusief BTW, heffingen van overheidswege, verzend-, vracht- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.10 Voor afwijkende maten en aantallen kunnen afwijkende prijzen gelden.
3.11 Verkoper mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding/ aanvaarding en levering prijswijzigingen van meer dan 10% hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal.
3.12 Indien verkoper met koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.
Artikel 4 Levering
4.1 Levering geschiedt af magazijn van verkoper, tenzij partijen anders overeenkomen.
4.2 Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
4.3 Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
4.4 Indien de zaken worden bezorgd is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten bij koper in rekening te brengen.
4.5 Levertijd wordt in overleg tussen verkoper en koper bepaald, waarbij rekening zal worden gehouden met het routeschema van verkoper. Leveringstermijnen zijn indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient koper verkoper schriftelijk in gebreke te stellen.
4.6 Indien verkoper gegevens behoeft van koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
4.7 Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren. Verkoper is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

Artikel 5 Onderzoek, reclames
5.1 Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 3 dagen, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.
5.2 Is aan koper een model getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.
5.3 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 7 werkdagen na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld.
5.4 Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper op de wijze zoals door verkoper aangegeven.
5.5 Verkoper dient in de gelegenheid gesteld te worden door koper de klacht te onderzoeken.
5.6 Indien een klacht gegrond is, zal verkoper het geleverde herstellen c.q. vervangen, tenzij dit inmiddels voor koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Verkoper is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in de artikelen “Garantie” en “Aansprakelijkheid” bepaalde.

Artikel 6 Betaling
6.1 Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door verkoper aan te geven wijze in euro’s:
6.2 Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen, is koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
6.3 In geval van liquidatie,(aanvraag van) faillissement, toelating van koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van koper zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar.
6.4 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
6.5 Koper zal op eerste verzoek ten genoegen van verkoper zekerheid verstrekken voor de nakoming van de verplichtingen van koper jegens verkoper.

Artikel 7 Incassokosten
In het geval koper in verzuim is maakt verkoper aanspraak op vergoeding van (buiten-)gerechtelijke kosten verband houdende met de incasso. De buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair gesteld op 15% van het openstaande bedrag van de facturen.
Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 Alle door verkoper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper totdat koper alle verplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen.
8.2 Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
8.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.
8.4 Door verkoper geleverde zaken, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
8.5 Voor het geval dat verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 9 Garantie
9.1 De door verkoper geleverde zaken voldoen aan de technische eisen en specificaties welke door de Nederlandse wetgeving worden gesteld.
9.2 De in het eerste lid van dit artikel genoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na levering.
9.3 Deze garantie is beperkt tot:
– fabrieksfouten en omvat dus geen schade ten gevolge van slijtage en oneigenlijk c.q. ondeskundig gebruik.
– leveringen aan kopers in Nederland.
9.4 Deze garantie vervalt:
– bij doorverkoop van de geleverde zaken, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
– bij onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door koper of een derde of na wijzigingen, veranderingen, vermenging, verwerking of reparatie door koper of een derde aan of van het geleverde.
9.5 Indien de levering een zaak betreft die door derden is geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie van de producent.
9.6 Zolang koper niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding
10.1 Verkoper is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.
– na het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt.
– koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
10.2 Voorts is verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
10.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
10.4 Verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 Annulering
11.1 Indien koper, nadat een overeenkomst met verkoper tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij koper in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.
11.2 Indien opdrachtgever bij annulering de afname weigert van de reeds door gebruiker aangeschafte zaken zoals materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt, is opdrachtgever gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan gebruiker te voldoen.
11.3 Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden.
Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1 Indien door verkoper geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van verkoper jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garantie” is geregeld.
12.2 Indien verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van verkoper te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
12.3 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
12.4 Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor zowel directe als indirecte schade ontstaan door of verband houdend met naleving van NEN 3569. Naleving van NEN 3569 komt uitsluitend voor rekening en risico van koper.

Artikel 13 Risico-overgang
13.1 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze producten aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht.
13.2 Indien gebruiker voor transport van de zaken, die voorwerp van de overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel op risico van opdrachtgever.

Artikel 14 Overmacht
14.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper worden daaronder begrepen.
14.3 Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.
14.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
14.5 Voor zoveel verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 15 Geschillen
De rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen tussen verkoper en koper kennis te nemen. Niettemin heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 16 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

vijf × een =